„Start dla innowacyjnych firm II" skierowany jest do
180 osób (90 w każdej z dwóch edycji)
, które jednocześnie są
niekatywne zawodowo
, chcą założyć biznes typu spin off/out i są:

  • studentami - osoba kształcąca się na studiach wyższych , tj. studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, bądź jednolitych  studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia (Ustawa z dn. 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym),

  • absolwentami - osoby w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów wyższych, tj. od dnia określonego w dyplomie ukończenia studiów wyższych,

  • pracownikami naukowymi - specjalista z określonej dziedziny nauki pracujący na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni, w jednostce naukowej, instytucie badawczym,

  • doktorantami - uczestnik studiów doktoranckich,

uczelni wyższych z terenu województwa mazowieckiego.

Szczególne miejsce w projekcie przewidziano dla kobiet (35%) i osób niepełnosprawnych jako grup znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.