Temat: "Biznes plan"

Warszawa, dnia 23 stycznia 2014  r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Nr sprawy: 6/EDU/SDIF2/2

 

 

Przedmiot:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Biznes plan" w ramach projektu „Start dla innowacyjnych firm II"

 

 

Zamawiający:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

 

 

Projekt: „Start dla innowacyjnych firm II"

 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.08.02.01-14-114/10-01

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego

 

 

Zatwierdził/a:

Koordynatorka Projektu

Dominika Brodacka-Sak

I. WPROWADZENIE

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą" Zamówienie powyżej 14 tys. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego www.innowacyjnefirmy.vizja.pl w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Start dla innowacyjnych firm II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie realizacji projektu UDA-POKL.08.02.01-14-114/10-01

3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartości w złotych 14.000 EURO netto.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w ramach projektu „Start dla innowacyjnych firm II" w zakresie „Biznes plan":

 

a)      Termin realizacji: 22 lutego, 23 lutego, 24 lutego 2014 r.

b)     Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

c)      Ilość grup szkoleniowych: 3 grupy liczące po ok. 10-15 osób.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania.

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na liczbę godzin możliwych do zrealizowania.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - luty 2014 r.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o

oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

 

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania;  należy przedstawić w formie oryginału, kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub scanu przesłanego drogą elektroniczną.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, należy przedstawić w formie oryginału, kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub scanu przesłanego drogą elektroniczną.

3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału, kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub scanu przesłanego drogą elektroniczną.

4). CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101,poz.926 z póź. zmianami)".

5). Propozycja programu szkolenia.

6). Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy) oraz kosztorys stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania.

 

Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

- drogą elektroniczną na adres: innowacyjnefirmy@vizja.pl

 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj. 6/EDU/SDIF2/2

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest:

 

Pani Dominika Brodacka-Sak - Koordynatorka projektu, email: brodacka@vizja.pl

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej numerem referencyjnym sprawy tj. 6/EDU/SDIF2/2 albo e-mailem na adres: innowacyjnefirmy@vizja.pl w terminie do 6 lutego 2014 r., do godziny 15.00 włącznie.

 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

3. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VII Zapytania.

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT. Ceny należy podać w polskich złotych.

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

 

Zgodnie z § 4 ust. 12 Regulaminu udzielania zamówień pow. 14 000 EURO netto, który stanowi Załącznik nr 5  do niniejszego Zapytania

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 

 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji  i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy.

 

 

Wykaz załączników do Zapytania:

1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;

2) Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty;

3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

4) Załącznik nr 4 - wzór kosztorysu

5) Załącznik nr 5 - Regulaminu udzielania zamówień pow. 14 000 EURO netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach projektu "Start dla innowacyjnych firm II" w zakresie:

„Biznes plan"

 

dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych Uczelni z terenu woj. mazowieckiego.

Celem szkolenia jest podwyższenie kwalifikacji i kompetencji Uczestników/czek do założenia   i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin off/out.

 

Warunki realizacji zamówienia:
Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

a)      Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wymienionym obszarze (przygotowanie dobrego biznesu planu, modele biznesu i analizy: marketingowa, techniczna, prawna, finansowa, ryzyka i inne);

b)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi bądź zamierzającymi założyć własną działalność gospodarczą;

c)       Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia szkoleń z powyższych tematów;

d)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

e)      Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne;

 

Wymagania dotyczące szkolenia:

1. Przygotowanie programu szkoleniowego dla Uczestników/czek  w wybranych zakresach;

2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla Uczestników/czek;

3. Dbałość o prowadzenie dokumentacji projektowej: uzupełnienie dziennika zajęć o program szkoleniowy, dbałość o prowadzenie listy obecności, listy potwierdzającej korzystanie z cateringu i odbiór materiałów, potwierdzenie skorzystania z noclegu, transportu (dokumentacja zostanie przekazana przez Zamawiającego);

4. Przygotowanie pre i posttestu dla uczestników/czek, który obrazował będzie przyrost wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki poruszanej w czasie szkolenia;

5. Kontakt z realizatorem projektu.

6. Wymagany czas trwania szkolenia dla jednej grupy - 8 godzin,

7. Szkolenia przeprowadzane wciągu 3 kolejnych dni dla 3 grup.

8. Forma szkolenia -wykład/ warsztaty

9. Przebieg szkolenia powinien być udokumentowany w formie dziennika zajęć zawierającego: wymiar godzin i tematy zajęć, listy obecności podpisywane przez wykładowcę oraz uczestników szkolenia. Wzory list obecności, dziennika zajęć Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy. Kompletną dokumentację Wykonawca po zakończeniu szkoleń zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu.

10. Szkolenia są organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o wsparciu z EFS musi być widoczna dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem.
Wykonawca musi zadbać aby uczestnicy kursu wiedzieli, że szkolenie jest organizowane w ramach konkretnego projektu współfinansowanego ze środków EFS oraz oznakować materiały związane ze szkoleniem, jak również miejsca gdzie będą odbywać się zajęcia - logami Unii Europejskiej, EFS, POKL.

Załącznik nr 2 do Zapytania

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

________________________________________________________________________

Tel.___________________ Fax:____________________ REGON: _________________

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania  w Warszawie

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

 

Przystępując do prowadzonego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia nr 6/EDU/SDIF2/2 na świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie:

Biznes plan

 wykład/warsztat

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

1)      cena jednostkowa za jedną godzinę dydaktyczną (60 minut)[1]

_____________ zł brutto/słownie ______________________________________________ /

 

2)      liczba możliwych godzin do zrealizowania ____________

3)      cena razem za ____________godzin_____________ zł brutto/słownie ______________________________________________ /

 

 

Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału/z udziałem[2] podwykonawców.

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy/om obejmuje

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Oferta wraz z załącznikami została złożona na _________ stronach.

Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Tel. _________________________ fax. __________________________

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: _________________

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) _______________________________________________________

2) _______________________________________________________

3) _______________________________________________________

4) _______________________________________________________

5) _______________________________________________________

6) _______________________________________________________

 

______________________                                      ______________________________

(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis

 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

Biznes plan

 wykład/warsztat

(nr sprawy 6/EDU/SDIF2/2)

oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy

zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

______________________                                        ___________________________

(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS

 

Szkolenia z zakresu:

Biznes plan

wykład /warsztat

 

 

Lp.

Elementy zamówienia

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

1.

 

godziny dydaktyczne (60 minut)

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

.

 

 

 

______________________                                 ________________________________

(miejscowość, data)                                                        (imię i nazwisko oraz podpis

      upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 [1]              Usługa szkoleniowa i edukacyjna jest zwolniona z VAT

[2]              Niepotrzebne skreślić

< wróć do listy aktualności