Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania marketingowego pt. „Rynek usług w obszarze neuromarketingu w Polsce". Zainteresowani? Zapraszamy do składania ofert.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Przedmiot:

Przeprowadzenie badania marketingowego w ramach projektu
„Start dla innowacyjnych firm II"

 

 

Zamawiający:

Atfin Sp. z o.o.

ul. Sąchocka 2/20, 02 - 116 Warszawa

 

Projekt: „Start dla innowacyjnych firm II"

 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.08.02.01-14-114/10-01 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Zatwierdziła:

Dyrektor Działu Projektów Europejskich -
 Sylwia Jabłońska-Kempny

 

I. WPROWADZENIE

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą".

 Zamówienie powyżej 14 tys. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego www.innowacyjnefirmy.vizja.pl w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Start dla innowacyjnych firm II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie realizacji projektu POKL : POKL.08.02.01-14-114/10-01

3. Przedmiot tego zapytania jest częścią większego zadania, w ramach którego w całym okresie realizacji projektu „Start dla innowacyjnych firm II" Zamawiający  planuje wykonać 8 badań marketingowych. Łączna wartość szacunkowa wszystkich zamówień w tym zadaniu przekracza równowartość w złotych 14 000 EURO netto.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Atfin Sp. z o.o., ul. Sąchocka 2/20, 02-116 Warszawa

 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania marketingowego pt. „Rynek usług w obszarze neuromarketingu w Polsce".

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania.

 IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w poszczególnych częściach. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - 30 lipca 2013 r.

Dokładna data rozpoczęcia realizacji usługi zostanie uzgodniona przed podpisaniem umowy.

 VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, przy czym doświadczenie zawodowe w wybranym obszarze doradztwa musi wynosić min. 5 lat.

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wraz z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania).

2)      Listę badań marketingowych zrealizowanych w ostatnich 3 latach, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

3)      CV osób/osoby zaangażowanej/-ych w realizację usługi potwierdzające doświadczenie w zakresie badań marketingowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zmianami)".

4)      Metodologię badania.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) należy przedstawić w formie oryginału, możliwe jest przesłanie skanu drogą elektroniczną.

Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:

Atfin Sp. z o.o.

ul. Sąchocka 2/20, 02-116 Warszawa

- lub drogą elektroniczną na adres:  w.zawadzka@vizja.pl

 IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest: Pani Wiktoria Zawadzka, email:  w.zawadzka@vizja.pl

 X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej tytułem projektu i przedmiotem zamówienia tj.:

Start dla innowacyjnych firm II - Oferta na realizację badania marketingowego.

albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: w.zawadzka@vizja.pl do dnia 11 lipca 2013 r. do godziny 10.00.

 XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 7 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 

2. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VII Zapytania.

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT. Ceny należy podać w polskich złotych.

 2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia. 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

 Cena oferty - 30 %

Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację badania - 30%

Metodologia badania - 40%

 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

Cena - 30 pkt

Najtańsza oferta otrzymuje 30 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 30%

Gdzie:

LC - liczba punktów za kryterium cena

CO - cena brutto oferty

CMIN - najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację badania - 30 pkt
Oferta z najwyższą oceną doświadczenia otrzymuje 30 pkt.

Oprócz doświadczenia w zakresie realizacji badań marketingowych, oceniane będzie również doświadczenie w przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych.

Metodologia badania - 40 pkt

Oferta z najwyższą oceną metodologii badania otrzymuje 40 pkt. Zamawiający dokonując oceny metodologii badania, będzie brał pod uwagę:

  • spójność koncepcji badawczej, tj. poprawność konstrukcji procesu badawczego oraz sposób powiązania poszczególnych jego elementów w kontekście pytań badawczych;
  • trafność zaproponowanych metod i technik badawczych.

Wykonawca, jako minimalne wymagania metodologiczne, zakłada wykonanie następujących zadań:

1.       Desk research - identyfikacja osób, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw działających w Polsce w obszarze neuromarketingu.

2.       Wywiady indywidualne z przedstawicielami biznesu i nauki posiadającymi doświadczenie w zakresie neuromarketingu - min. 6.

Oferta w ramach kryterium „metodologia badania" musi uzyskać minimum 60% punktów.
W przeciwnym razie zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania ofertowego.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .

 Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy.

Wykaz załączników do Zapytania:

1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;

2) Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty;

3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) Załącznik nr 4 - lista wykonanych badań marketingowych w okresie ostatnich 3 lat.

Załącznik nr 1 do Zapytania

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania marketingowego pt. „Rynek usług w obszarze neuromarketingu w Polsce". Wyniki badania marketingowego mają pomóc Uczestnikowi projektu w prawidłowym opracowaniu strategii rozwoju firmy działającej w obszarze neuromarketingu, świadczącej innowacyjne usługi będące efektem prowadzonych przez Uczestnika i jego macierzystej jednostki naukowej prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo, jednostka macierzysta Uczestnika planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach aktualnego konkursu w programie Innotech. Wyniki badania marketingowego powinny posłużyć Uczestnikowi w procesie przygotowania tego wniosku. Docelowo, Uczestnik planuje skomercjalizować wyniki projektu B+R w formie spółki spin-off (niezależnie od macierzystej jednostki naukowej) lub spin-out (wspólnie z macierzystą jednostką naukową).

W szczególności, badanie powinno odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

1.    Jaki jest potencjał krajowych jednostek naukowych w zakresie neuromarketingu?

2.    Jaka jest skala wykorzystania narzędzi neuromarketingu z polskich przedsiębiorstwach?

3.   Jakie są możliwe obszary praktycznego wykorzystania neuromerketingu
w przedsiębiorstwach?

Powyższa lista pytań może zostać rozszerzona przez Wykonawcę.

UWAGA: z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy zatrudnieni są w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania  

 

OFERTA

 Nazwa i adres Wykonawcy:

 

 

Tel.:

 

 

Fax:

 

 

e-mail:

 

 

NIP:

 

 

 

 

 

       

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Atfin Sp. z o.o.,

Ul. Sąchocka 2/20

02-116 Warszawa

Przystępując do prowadzonego przez Atfin Sp. z o.o.

postępowania o udzielenie zamówienia na realizację badania marketingowego pt. „Rynek usług w obszarze neuromarketingu w Polsce", oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

_____________zł netto, /słownie _______________________________________________/

 

_____________ zł brutto/słownie ______________________________________________ /

 

w tym ________________________________ zł VAT (_______%VAT)

 

/słownie ___________________________________________________________________ /

 Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2)      Lista badań marketingowych zrealizowanych w ostatnich 3 latach.

3)      CV osób/osoby zaangażowanej/-ych w realizację usługi potwierdzające doświadczenie w zakresie badań marketingowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zmianami)";

 

______________________                                      ______________________________

(miejscowość, data)                                                     (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 do Zapytania

 

..............................................

Imię i nazwisko Wykonawcy

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 Przystępując do udziału w postępowaniu na realizację badania marketingowego pt. „Rynek usług w obszarze neuromarketingu w Polsce", oświadczam, że:

 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy

zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

______________________                                                         ___________________________

(miejscowość, data)                                                        (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania

 

..............................................

Imię i nazwisko Wykonawcy

 

 

Lista wykonanych badań marketingowych w okresie ostatnich 3 lat.

 

Oświadczam, że jestem autorem lub współautorem następujących badań marketingowych:

 

Tytuł badania

Przedmiot badania

Data realizacji

Wielkość próby (dotyczy badań ilościowych)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                        ___________________________

(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis

< wróć do listy aktualności