Szukamy wykonawcy badania dla naszej Uczestniczki.

 

 

Warszawa, dnia 19 marca 2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Przedmiot:

Przeprowadzenie badania marketingowego w ramach projektu „Start dla innowacyjnych firm II"

 

 

Zamawiający:

Atfin Sp. z o.o.

ul. Sąchocka 2/20, 02 - 116 Warszawa

 

Projekt: „Start dla innowacyjnych firm II"

 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.08.02.01-14-114/10-00w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Zatwierdziła:

Koordynatorka projektu - Katarzyna Zwolak-Szwechowicz

 

 

 

 

 

I. WPROWADZENIE

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą".

 

Zamówienie powyżej 14 tys. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego www.innowacyjnefirmy.vizja.pl w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

 

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Start dla innowacyjnych firm II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie realizacji projektu POKL : POKL.08.02.01-14-114/10-00

 

3. Przedmiot tego zapytania jest częścią większego zadania, w ramach którego w całym okresie realizacji projektu „Start dla innowacyjnych firm II" Zamawiający  planuje wykonać 8 badań marketingowych. Łączna wartość szacunkowa wszystkich zamówień w tym zadaniu przekracza równowartość w złotych 14 000 EURO netto.

 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Atfin Sp. z o.o., ul. Sąchocka 2/20, 02-116 Warszawa

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badania marketingowego pt. „Ocena zainteresowania przedszkoli usługami edukacyjnymi dotyczącymi kultury Chin".

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania.

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERTCZĘŚCIOWYCH

 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w poszczególnych częściach

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - 30 kwietnia 2013 r.

Dokładna data rozpoczęcia realizacji usługi zostanie uzgodniona przed podpisaniem umowy.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, przy czym doświadczenie zawodowe w wybranym obszarze doradztwa musi wynosić min. 5 lat.

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

 

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wraz z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 

1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania),

2)      Listę badań marketingowych zrealizowanych w ostatnich 3 latach, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania,

3)      CV osób/osoby zaangażowanej/-ych w realizację usługi potwierdzające doświadczenie w zakresie badań marketingowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zmianami)";

 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) należy przedstawić w formie oryginału, możliwe jest przesłanie skanu drogą elektroniczną.

 

Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:

Atfin Sp. z o.o.

ul. Sąchocka 2/20, 02-116 Warszawa

- lub drogą elektroniczną na adres:  w.zawadzka@vizja.pl

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem

upoważniona jest:

Pani Wiktoria Zawadzka, email:  w.zawadzka@vizja.pl

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej tytułem projektu i przedmiotem zamówienia tj.:

Start dla innowacyjnych firm II - Oferta na realizację badania marketingowego.

 

albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: w.zawadzka@vizja.pl do dnia 2 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00 włącznie.

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

 

2. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VII Zapytania.

 

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT. Ceny należy podać w polskich złotych.

 

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONEROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

 

Cena oferty - 50 %

Doświadczenie - 50%

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

 

XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

CENA: najtańsza oferta otrzymuje 50 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 50%

Gdzie:

LC - liczba punktów za kryterium cena

CO - cena brutto oferty

CMIN - najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

DOŚWIADCZENIE - 50%
Oferta z najwyższą oceną doświadczenia otrzymuje 50 pkt.

 

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .

 

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy.

 

 

Wykaz załączników do Zapytania:

1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;

2) Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty;

3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) Załącznik nr 4 - lista wykonanych badań marketingowych w okresie ostatnich 3 lat.

 

Załącznik nr 1 do Zapytania

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania marketingowego pt. „Ocena zainteresowania przedszkoli usługami edukacyjnymi dotyczącymi kultury Chin".

Od ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące prace:

1.       Identyfikacja szczegółowych potrzeb Uczestniczki projektu w kontekście celów i przedmiotu badania. Uczestniczka zamierza uruchomić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług edukacyjnych ściśle związanych z kulturą Chin. Głównym celem badania jest oszacowanie skali zainteresowania takimi usługami oraz pozyskanie wiedzy pomocnej przy prawidłowym zdefiniowaniu oferty usługowej firmy.

2.       Opracowanie narzędzia badawczego dla badania ilościowego (CATI, CAWI lub IDI).

3.       Pozyskanie danych ilościowych od co najmniej 200 przedszkoli w całym kraju, w tym minimum 50 z Warszawy.

4.       Analiza wyników i opracowanie raportu końcowego.

5.       Prezentacja wyników badania Uczestniczce projektu.

 

UWAGA: z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy zatrudnieni są w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Załącznik nr 2 do Zapytania

 

OFERTA

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Tel.:

 

Fax:

 

e-mail:

 

NIP:

 

 

 

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Atfin Sp. z o.o.,

Ul. Sąchocka 2/20

02-116 Warszawa

 

Przystępując do prowadzonego przez Atfin Sp. z o.o.

postępowania o udzielenie zamówienia na realizację badania marketingowego pt. „Ocena zainteresowania przedszkoli usługami edukacyjnymi dotyczącymi kultury Chin"., oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

_____________zł netto, /słownie _______________________________________________/

 

_____________ zł brutto/słownie ______________________________________________ /

 

w tym ________________________________ zł VAT (_______%VAT)

 

/słownie ___________________________________________________________________ /

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2)      Lista badań marketingowych zrealizowanych w ostatnich 3 latach.

3)      CV osób/osoby zaangażowanej/-ych w realizację usługi potwierdzające doświadczenie w zakresie badań marketingowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zmianami)";

 

 

______________________                                      ______________________________

(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis

 Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania

 

 

 

..............................................

Imię i nazwisko Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizację badania marketingowego pt. „Ocena zainteresowania przedszkoli usługami edukacyjnymi dotyczącymi kultury Chin", oświadczam, że:

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy

zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

5) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

______________________                                        ___________________________

(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis

Wykonawcy)

 

Załącznik nr 4 do Zapytania

 

 

 

..............................................

Imię i nazwisko Wykonawcy

Lista wykonanych badań marketingowych w okresie ostatnich 3 lat.

 

 

Oświadczam, że jestem autorem lub współautorem następujących badań marketingowych:

 

Tytuł badania

Przedmiot badania

Data realizacji

Wielkość próby (dotyczy badań ilościowych)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                                        ___________________________

(miejscowość, data)                                                              (imię i nazwisko oraz podpis

Wykonawcy)

 

 

  

< wróć do listy aktualności