Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w ramach rozeznania rynku zaprasza osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń do składania ofert w na osobiste przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu finansów.

1. Wiadomości ogólne o projekcie:

1. Zamówienie realizowane jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w ramach projektu: „Start dla innowacyjnych firm II" na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.02.01-14-114/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie 8.2. Transfer Wiedzy. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

2. Zamawiający:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

 

3. Tryb udzielenia zamówienia:

a) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych.

b) Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku - procedury określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

 

Zapraszamy do składania ofert trenerów/ki, którzy/re posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu:


Finansów, księgowości, podatków, ubezpieczeń, zarządzania płynnością etc.


W szkoleniach udział weźmie 30 Uczestników/czek projektu, każdego dnia szkoleniowego 10 osób. Szkolenia powinny być prowadzone przy użyciu metod aktywnych, wśród których powinny znaleźć się gry symulacyjne i ćwiczenia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)      Termin realizacji: 23,24,25.02.2013

b)      Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

c)       Ilość grup szkoleniowych: 3 grupy liczące po ok. 10 osób, łączna liczba Uczestników/czek 30 osób

 

Warunki realizacji zamówienia:
Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

a)      Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wymienionym obszarze;

b)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi bądź zamierzającymi założyć własną działalność gospodarczą;

c)       Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia szkoleń z powyższych tematów;

d)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

e)      Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne;

 

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie do 30 stycznia 2013 r. oferty, tj.:

 

  1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101,poz.926 z póź. zmianami)"
  2. Propozycja wynagrodzenia (brutto) za przeprowadzenie szkolenia (z uwzględnieniem przygotowania ww. materiałów) w postaci stawki za godzinę pracy trenerskiej (60 min).
  3. Propozycja programu szkolenia zawierającego proponowane metody szkoleniowe

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

-          Katarzyna Zwolak-Szwechowicz - innowacyjnefirmy@vizja.pl

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi trenerami/kami. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

< wróć do listy aktualności