Szukamy ekspertów! Poniżej przedstawiamy zapytanie ofertowe ws. doradztwa indywidualnego w ramach projektu „Start dla innowacyjnych firm II"

 

 

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Przedmiot:

Doradztwo indywidualne w ramach projektu „Start dla innowacyjnych firm II"

 

 

Zamawiający:

Atfin Sp. z o.o.

ul. Sąchocka 2/20, 02 - 116 Warszawa

 

Projekt: „Start dla innowacyjnych firm II"

 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.08.02.01-14-114/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Zatwierdziła:

Koordynatorka projektu - Katarzyna Zwolak-Szwechowicz

 

 

 

 

 

I. WPROWADZENIE

1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą".

 

Zamówienie powyżej 14 tys. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego www.innowacyjnefirmy.vizja.pl w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

 

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Start dla innowacyjnych firm II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy o dofinansowanie realizacji projektu POKL : POKL.08.02.01-14-114/10-00

 

3. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartości w złotych 14 000 EURO netto.

 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Atfin Sp. z o.o., ul. Sąchocka 2/20, 02-116 Warszawa

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa indywidualnego

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania.

 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERTCZĘŚCIOWYCH

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w poszczególnych częściach

 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia - styczeń 2013 r. - czerwiec 2014 r.

Dokładna data rozpoczęcia doradztwa zostanie uzgodniona przed podpisaniem umowy.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, przy czym doświadczenie zawodowe w wybranym obszarze doradztwa musi wynosić min. 5 lat.

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

 

VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wraz z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

 

1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania),

2)      CV potwierdzające doświadczenie w wybranej dziedzinie doradztwa zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zmianami)";

3)      Wykaz przeprowadzonego doradztwa indywidualnego w ciągu ostatniego roku kalendarzowego

4)      Notkę biograficzną (max. 5 zdań)

5)      Zdjęcie w formacie .jpg

 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) należy przedstawić w formie oryginału, możliwe jest przesłanie skanu drogą elektroniczną.

 

Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

- pisemnie na adres:

Atfin Sp. z o.o.

ul. Sąchocka 2/20, 02-116 Warszawa

- lub drogą elektroniczną na adres:  w.zawadzka@vizja.pl

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem

upoważniona jest:

Pani Wiktoria Zawadzka, email:  w.zawadzka@vizja.pl

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej tytułem projektu i przedmiotem zamówienia tj.:

Start dla innowacyjnych firm II - doradztwo indywidualne w dziedzinie ................

 

albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: w.zawadzka@vizja.pl do dnia 18 stycznia 2013 r. do godziny 12.00 włącznie.

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

 

2. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VII Zapytania.

 

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT. Ceny należy podać w polskich złotych.

 

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONEROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

 

Cena oferty - 40 %

Doświadczenie i wykształcenie - 60%

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

 

XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt.

CENA: najtańsza oferta otrzymuje 40 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej, wg wzoru:

LC = CMIN/CO *100 pkt * 40%

Gdzie:

LC - liczba punktów za kryterium cena

CO - cena brutto oferty

CMIN - najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

DOŚWIADCZENIE i WYKSZTAŁCENIE - 60%
Oferta z najwyższą oceną zgodności doświadczenia i wykształcenia otrzymuje 60 pkt zgodnie z poniższymi kryteriami:

Zgodność wykształcenia z wybranym obszarem doradztwa - 15 pkt

Doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi działalność gospodarczą - 15 pkt

Doświadczenie w pracy z małymi i  średnimi przedsiębiorstwami - 15 pkt

Doświadczenie w zarządzeniu firmą - 15 pkt

 

 

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .

 

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy.

 

 

Wykaz załączników do Zapytania:

1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia;

2) Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty;

3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do Zapytania

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

a)      Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest osobiste wykonanie usługi doradztwa indywidualnego dla 180 Uczestników/czek projektu „Start dla innowacyjnych firm II". Doradztwo będzie prowadzone na 2 poziomach:

a) proste dotyczące podstawowych kwestii prowadzenia firmy (2h na każdego/ą Uczestnika/czkę)

b) zaawansowane zorientowane na wymierny rezultat (25h dla 20 Uczestników/czek)

W ramach projektu 180 Uczestników/czek projektu otrzyma wsparcie szkoleniowo-doradcze do założenia i prowadzenia innowacyjnej firmy spin off/out. W celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia naszym Uczestnikom/-czkom, wybranych zostanie co najmniej 20-stu ekspertów z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, którzy będą udzielać indywidualnego doradztwa z obszarów opisanych w poniższej tabeli.

 

Obszar

Zakres merytoryczny

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

Celem doradztwa w obszarze pozyskiwania finansowania jest przygotowanie uczestnika/-czki do pozyskania finansowania zewnętrznego na wdrożenie jego/jej pomysłu biznesowego.

Doradztwo powinno obejmować różne źródła finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału zalążkowego, aniołów biznesu, dotacji, instrumentów zwrotnych.

 

Zakres doradztwa powinien uwzględniać fakt, że pomysły biznesowe uczestników są zróżnicowane tematycznie oraz znajdują się na różnym etapie rozwoju, a co za tym idzie - mają odmienne zapotrzebowanie na kapitał co do jego wielkości i rodzaju.

 

Prawne aspekty zakładania, prowadzenia działalności

Celem doradztwa jest przygotowanie Uczestnika/-czki projektu do założenia i rozwoju przedsiębiorstwa w wymiarze prawnym.

Doradztwo w szczególności powinno dotyczyć następujących kwestii: wybór formy prawnej, wybór sposobu opodatkowania, opracowanie niezbędnych dokumentów (m.in. wpis do KRS, CEIDG, umowa spółki, wzory umów, regulaminy itd.), prowadzenie działalności w Internecie, ochrona danych osobowych i inne.

Marketing

Celem doradztwa jest weryfikacja rynkowej zasadności wdrożenia pomysłu biznesowego, jego ewentualna modyfikacja oraz opracowania planu marketingowego wdrożenia tego pomysłu.

 

Doradztwo w szczególności powinno dotyczyć następujących kwestii: analiza rynku, analiza konkurencji, sformułowanie optymalnego modelu biznesowego, opracowanie wstępnej strategii marketingowej, wybór optymalnych metod promocji, przeprowadzenie pilotażowych działań promocyjnych, przygotowanie metodologii przeprowadzenia testów rynkowych i/lub badań marketingowych zarówno ilościowych jak jakościowych, a także pilotażowe przeprowadzenie takich testów/badań.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel doradztwa ma dwojaki wymiar:

  • Indywidualny, polegający na ocenie i doskonaleniu predyspozycji Uczestników do i założenia i prowadzenia firmy, a także ich umiejętności w tym obszarze,
  • Przedsiębiorstwa, polegający na przygotowaniu do optymalnego wykorzystania zasobów ludzki, które będą w dyspozycji planowanego przedsiębiorstwa.

 

W ramach doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, możliwe będzie również świadczenie usług doradczych będących odpowiedzią na zidentyfikowane luki kompetencyjne i indywidualne potrzeby danego Uczestnika/-czki (np. rozwój kompetencji w zakresie technologii informacyjnych, prowadzenie wystąpień publicznych, coaching zawodowy i inne).

Biznesplan

Celem doradztwa jest przygotowanie dokumentu zawierającego podstawowe elementy składające się na biznesplan.

 

W zależności od liczby godzin doradztwa oraz potrzeb Uczestnika/-czki, może to być zarówno ostateczna jak i jego wstępna wersja biznes planu. Preferowane będą biznesplany, umożliwiające Uczestnikowi/-czce pozyskanie finansowania o charakterze zewnętrznym (kredyt, pożyczka, leasing, seedcapital, anioł biznesu).

Prawo własności intelektualnej

Celem doradztwa jest przygotowanie planowanej przez Uczestnika/-czki projektu firmy w zakresie praw własności intelektualnej w dwóch wymiarach:

  • Zapewnienia ochrony dla własności intelektualnej Uczestnika/-czki, oraz
  • Zapewnienia, że w ramach uruchamianej działalności gospodarczej, Uczestnik/-czka nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

Przedmiot doradztwa obejmuje zarówno prawo własności przemysłowej jak i prawo autorskie.

 

Doradztwo powinno kończyć się każdorazowo rezultatem o charakterze trwałym. W przypadku doradztwa prostego jest to podsumowanie doradcy ze zrealizowanej usługi doradczej, a w przypadku doradztwa zaawansowanego, dodatkowo dokumenty powstałe w wyniku doradztwa.

 

b)      Termin realizacji: styczeń 2013 r.- czerwiec 2014 r.

 

c)       Miejsce realizacji: wskazane przez Atfin Sp. z o.o. lub inne miejsce wyznaczone przez eksperta i Uczestnika/czkę.

 

d)      Czas trwania doradztwa: liczba godzin doradztwa uzależniona jest od zainteresowania danym obszarem merytorycznym doradztwa Uczestników projektu. Każdej/mu Uczestniczce/kowi poziomu podstawowego (180 osobom) doradztwa przysługuje 2h doradztwa, natomiast każdej/mu Uczestniczce/kowi poziomu zaawansowanego doradztwa (20 osobom) przysługuje średnio 25 h doradztwa na osobę.

 

e)      Każdy z wyłonionych ekspertów będzie widniał w bazie ekspertów dostępnej na stronie internetowej projektu www.innowacyjnefirmy.vizja.pl, do której mają dostęp Uczestnicy/czki projektu. W bazie będą widoczne dane takie jak: imię i nazwisko eksperta/tki, zdjęcie, adres e-mail oraz opis świadczonego doradztwa wraz z krótką notką biograficzną i zdjęciem.

 

f)       Uczestnicy/czki mailowo zgłaszają chęć skorzystania z doradztwa wraz z opisem swego problemu do danej/go ekspertki/a, która/y zadecyduje, czy jest w stanie udzielić porady w wybranej dziedzinie.

 

g)      Uczestnicy/czki wraz ze specjalistką ds. doradztwa oraz ekspertem/ką ustalają zakres doradztwa oraz wymiar godzin, a także ustalają termin spotkania, który nie powinien przekraczać 10 dni roboczych od zgłoszenia się przez Uczestnika/czkę.

 

h)      Jeśli spotkanie zostanie anulowane w dniu zaplanowanego spotkania przez eksperta/kę, ma on/a obowiązek ustalenia dogodnego terminu dla siebie i Uczestnika/czki, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od anulowanego spotkania.

 

i)        Ekspert/tka będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonym dla Uczestników projektu doradztwem.

 

Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

a)      Posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w jednym z wyżej wymienionych obszarów;

b)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi własną działalność gospodarczą oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami;

c)       Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia doradztwa z powyższych tematów;

d)      Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne.

 

UWAGA: z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy zatrudnieni są w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania  

 

OFERTA

 Nazwa i adres Wykonawcy:

 

 

Tel.:

 

 

Fax:

 

 

e-mail:

 

 

NIP:

 

 

 

 

 

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Atfin Sp. z o.o.,

Ul. Sąchocka 2/20

02-116 Warszawa

Przystępując do prowadzonego przez Atfin Sp. z o.o.

postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi doradczej w zakresie.........................................................., oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

_____________zł netto, /słownie _______________________________________________/

 

_____________ zł brutto/słownie ______________________________________________ /

 

w tym ________________________________ zł VAT (_______%VAT)

 

/słownie ___________________________________________________________________ /

 Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2)         CV potwierdzające doświadczenie w wybranej dziedzinie doradztwa zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zmianami)";

3)         Wykaz przeprowadzonego doradztwa indywidualnego w ciągu ostatniego roku kalendarzowego

4)         Notkę biograficzną (max. 5 zdań)

5)         Zdjęcie w formacie .jpg

 

______________________                                      ______________________________

(miejscowość, data)                                                     (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 do Zapytania

 ..............................................

Imię i nazwisko Wykonawcy

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 Przystępując do udziału w postępowaniu na doradztwo indywidualne, oświadczam, że:

 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy

zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

______________________                                                         ___________________________

(miejscowość, data)                                                        (imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy

 


< wróć do listy aktualności